کفی طبی پاندا

توضیحات آگهی

کفی دارای سوارخ های ریز می باشد برای گردش هوا برا ی جلوگیری از باکتری و عرق
کفی نرم و طبی